Årsmøte for Voxing 8. februar 2017

Sakliste

 Sak 1: Valg av møteleder.

 Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste.

 Sak 3: Valg av referent.

 Sak 4: Årsmelding

 Sak 5: Årsmeldinger fra musikkutvalget og teknisk komite.

 Sak 6: Økonomi

 Sak 7: Forslag fra styret om endring av pkt. 2 i statuttene.

 Sak 8: Valg

 Sak 9: Eventuelt

 

 


 

 Sak 7: Forslag fra styret om endring av pkt. 2 i statuttene

 Tredje punktum i Voxings statutter pkt. 2 lyder nå slik:

 Nye medlemmer må passere en stemmeprøve hos dirigent som eventuelt anbefaler medlemsskap til styret.

 Styret foreslår at denne delen av pkt. 2 i statuttene endres til følgende:

 Nye medlemmer må passere en stemmeprøve. Stemmeprøven gjennomføres av dirigent og et medlem av musikkutvalget. Disse anbefaler eventuelt medlemsskap til styret.

 Begrunnelse for forslaget:

 Styret ønsker med dette å gi støtte til dirigenten ved rekruttering til Voxing.

Vi ser det som en fordel at dirigenten kan ha en person å rådføre seg med både med tanke på stemmeplassering og om kandidaten passer som sanger i Voxing.


Årsmelding for Voxing 2016


Program:

 7.februar: Voxing deltok på gudstjeneste i Indre Sula kyrkje.

 6.mars: Musikalsk messe i Langevåg kyrkje. Et samarbeidsprosjekt med Langevåg musikkorps. Sanger av Sigvart Dagsland.

 29.april: Feelgoodkonsert på Teaterfabrikken. En konsert vi fikk gode tilbakemeldinger på. Vi solgte 130 billetter og fikk et overskudd på 5-6000 kroner.

 28. august: Voxing deltok på gudstjeneste i Indre Sula kyrkje i samband med innsettingen av ny prest.

 24 og 25. november: Voxing deltok på konsertene ”Stille Natt” i Ålesund kirke og Herøy kyrkje sammen med Maria Haukås Mittet, Hans-Petter Moen, Mariann Aas Hansen, Alexander Rybak og Rune Larsen.

 30.november: Utsatt forbundsfest på Ynglingen. Dette ble også korets semesteravslutning. Koret kunne bidra med 4 sanger takket være Audhild og Sigurd som overtok for Håvard på svært kort frist.

Internt for koret:

 Årsmøte for arbeidsåret 2015 var 10. februar 2016 på Borgund videregående skole.

 Korets dirigent har hele året vært Håvard Sveås. Ved Håvards fravær har Sigurd Eriksen og Audhild Haddal vært solide støttespillere. Takk for god innsats.

 Korøvingene har også dette året vært på Borgund videregående skole onsdager fra 19.30 – 22.00. Korøvelsen avrundes alltid med Fadervår.

 Voxing hadde sommeravslutning på Steinar og Inger si hytte på Emblemssanden 11/5. Takk for invitasjonen!

 Koret hadde 3 langpauser i løpet av året. Dette er kjærkomne inntekter for koret, så en bør satse på slike også i 2017. Dette tiltaket gir koret kjærkomne inntekter.

 Voxing hadde ved utgangen av 2016 44 medlemmer. Enkelte kormedlemmer har hatt kortere eller lengre permisjoner i deler av året.


Styret:

Siden forrige årsmøte har styret hatt følgende sammensetning:

Sveinung Remøy – styreleder

Rigmor Einang Alnes – nestleder

Sølvi Røren – sekretær

Thor Johan Fylling – styremedlem

Hildegunn Brandal Thuv – 1. varamedlem

Hilde Eide Djupvik – 2. varamedlem

Styret har i årsmøteperioden hatt 5 ordinære styremøter. Ett av styremøtene har vært i fellesskap med musikkutvalget. Styret har behandlet løpende saker knyttet til arrangementer, konserter, økonomi og medlemsliste. Referat fra styremøtene legges ut på korets hjemmeside www.voxing.no Viktige saker og satsinger blir det i tillegg informert om på korøvelsene eller via e-post.

Andre komiteer og ansvarlige:

Musikkutvalget: Det har i 2016 bestått av Sigurd Eriksen (leder), Dag Johansen, Gry Dybvik Sommerstad og Audhild Haddal. Det vises for øvrig til egen årsmelding fra utvalget.

Teknisk komite: Teknisk komite har i 2016 bestått av Kristin Vigestad Valderhaug (leder), Frank Hansen, Øyvind Sunde og Asbjørn Kjelsvik. Det vises for øvrig til egen årsmelding fra komiteen.

Økonomiansvarlig: Regnskap- og budsjettansvarlig Steinar Myklebust har nok et år tatt seg av Voxings økonomiske forhold. Revisor har vært Finn Dyb-Sandnes.

Nettsidene: Nettredaktør for Voxings hjemmeside www.voxing.no og korets Facebookside har også i 2016 vært Heidi Goksøyr.

Fremmøteprotokoll: Bente Bjørdal har også i 2016 hatt ansvar for å føre fremmøteprotokollen. Styret vil takke alle som gjennom komiteer og verv gjør en god og viktig innsats for Voxing.


Valderøya, 2. februar 2017

Sveinung Remøy              Sølvi Røren  

styreleder                         sekretær

sign.                                sign.

Årsmøte 10 februar 2016

Årsberetninger som har kome red. i hende.

Årsmelding for Voxing 2015

 Program:

 •  28/2 og 1/3: Voxing arrangerte salmekonserter i henholdsvis Langevåg og Spjelkavik kirker. Solist var Marian Aas Hansen og i tillegg hadde vi med musikerne Jo Inge Nes på perkusjon og Olav Torget på gitar i tillegg til Ålesund strykekvartett.  
 • 15.mars: Voxing deltok på gudstjeneste i Indre Sula kyrkje.
 • Voxing var med på konsert i Ålesund kirke under «Tall ships race» torsdag 16.juli 2015. I forkant av denne konserten hadde koret to ekstraøvelser 10/6 og 17/6.
 • 27. september: Voxing deltok på gudstjeneste i Langevåg kyrkje.
 • 1.november: Voxing arrangerte konsert med fremføring av musikalen «David» i Parken kulturhus med solist Hans-Petter Moen og musikerne Geir Kristian Breivik på bass, Knut Andreas Antonsen på gitar og Bernt-Roar Baade på trommer. I tillegg var skuespiller Inger Bakke med på å binde konserten sammen. Konserten var musikalsk god men ein økonomisk nedtur.  
 • 11. november: Voxing sang på KM-kveld på Ynglingen.
 • 25. november: Voxing deltok på konserten ”Stille Natt” i Spjelkavik kirke og Langevåg kyrkje sammen med Maria Haukås Mittet, Tor Endresen, Mariann Aas Hansen, Alexander Rybak og Rune Larsen.

 

Internt for koret: 

 • Årsmøte for arbeidsåret 2014 var 4. februar 2015 på Borgund videregående skole.
 • Korets dirigent har hele året vært Håvard Sveås. Ved Håvards fravær har Sigurd Eriksen vært dirigent. Takk for god innsats.
 • Korøvingene har også dette året vært på Borgund videregående skole onsdager fra 19.30 – 22.00. De fleste øvinger avsluttes med at et kormedlem deler tanker, dikt, en bibeltekst e.l. Korøvelsen avrundes alltid med Fadervår.
 • Voxing hadde sommeravslutning på Marit Gaustad si hytte på Hildre 6/5. Det ble en nydelig kveld i fantastiske omgivelser og med god oppslutning.
 • Koret hadde semesteravslutning for høstsemesteret på Borgund videregående skole 2/12. Styret var arrangør.
 • Koret hadde x langpauser i løpet av året. Dette er kjærkomne inntekter for koret, så en bør satse på flere slike i 2016. Dette tiltaket har gitt koret kjærkomne inntekter.
 • Voxing har i 2015 hatt 45 medlemmer. I skrivende stund er det registrert 44 kormedlemmer. Enkelte kormedlemmer har hatt kortere eller lengre permisjoner i deler av året.

 

Styret:

 Siden forrige årsmøte har styret hatt følgende sammensetning:

 Sveinung Remøy – styreleder

Linda Emblem Askim – nestleder

Sølvi Røren – sekretær

Anette Drønnesund – styremedlem

Merita Windsrygg – varamedlem

 

Styret har i årsmøteperioden hatt 10 ordinære styremøter. To av styremøtene har vært i fellesskap med musikkutvalget. Styret har behandlet løpende saker knyttet til arrangementer, konserter, økonomi og medlemsliste. Referat fra styremøtene legges ut på korets hjemmeside www.voxing.no Viktige saker og satsinger blir det i tillegg informert om på korøvelsene eller via e-post.

 

Andre komiteer og ansvarlige:

 Musikkutvalget: Det har i 2015 bestått av Tove Alm Lerstad (leder), Sigurd Eriksen, Heidi Goksøyr og Audhild Haddal. Det vises for øvrig til egen årsmelding fra utvalget.

 Teknisk komite: Teknisk komite har også i 2015 bestått av Kristin Vigestad Valderhaug (leder), Frank Hansen og Asbjørn Kjelsvik. Det vises for øvrig til egen årsmelding fra komiteen.

 Økonomiansvarlig: Regnskap- og budsjettansvarlig Steinar Myklebust har nok et år tatt seg av Voxings økonomiske forhold.  

 Nettsidene: Nettredaktør for Voxings hjemmeside www.voxing.no har også i 2015 vært Heidi Goksøyr.

Fremmøteprotokoll: Bente Bjørdal har også i 2015 hatt ansvar for å føre fremmøte protokollen.

Langpauseansvarlige: Linda Emblem Askim og Anette Drønnesund har hatt ansvaret for langpausene, herunder bevertning, innkjøp av gevinster og loddsalg.

                           

Styret vil takke alle som gjennom komiteer og verv gjør en god og viktig innsats for Voxing.

 

Valderøya, 2. februar 2016

 

Sveinung Remøy                                                Sølvi Røren

styreleder                                                                sekretær

 

 

Årsberetning fra musikkutvalget i VOXING 2015

 

 

Medlemmer

Utvalget har bestått av Audhild Haddal, Heidi Goksøyr, Sigurd Eriksen og Tove Alm Lerstad.

 

Møter

Utvalget har hatt 7 møter. Dirigenten har vært med på alle møtene.

 

Saker

Hovedoppgaven har som før vært å velge ut repertoar til koret og sette opp sanger til hver opptreden.

Systemet med noter i Dropbox fungerer stadig bedre. Vi har ryddet i permene med gamle noter og kastet mye.

Samarbeid med styre og dirigent har fungert svært godt.

 

Repertoar

Vi har brukt 33 sanger i år:

 

          Bare kom

          Batseba

Blott en dag

Bred dina vida vingar

David blir konge

David og Abigajil

David og Goliat

David sørger over Saul og Jonatan

Davids syndeflukt

Deg å få skode/Be thou myvision

Deilig er jorden

Du er trofast

Døden må vike

Eit barn er født

Et lys imot mørketida

Gud har valgt seg David

Gud signe vårt dyre fedreland

 

          Han må straffes

Han vil sørge for deg

Harpen lød

Jeg har syndet

Just som jeg er/Just as I am

La meg få gå i strid

Maria var en møy

O helga natt

Overmåte fullt av nåde

Ren og rettferdig

Saul hos spåkvinnen

Se solens skjønne lys og prakt

Silverbells

Så dro David ut i krigen

Så grønn en drakt

Vi stemmer i en frydesang

 

 Musikkutvalget v/Tove Alm Lerstad                                     29.01.16

 

 

Protokoll frå årsmøte 4. februar 2015


Leder av Voxing, Judith Blindheim, ønsket velkommen.

Sak 1. Valg av møteleder

Tove Alm Lerstad ble valgt som møteleder.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Årsmøtet var beslutningsdyktig, i og med at over 2/3 av medlemmene var tilstede (23).
Innkalling og sakliste ble godkjent. Heidi Goksøyr bemerket at hun ikke var spurt på forhånd om å innlede til sak 7.

Sak 3. Valg av referent.

Sveinung Remøy ble valgt som referent.

Sak 4. Årsmelding

Årsmeldingen ble omdelt til alle, og presentert av Judith Blindheim.
Årsmeldingen ble tatt til etterretning uten merknader.

Sak 5. Gjennomgang av årsberetninger ved de forskjellige komiteer og utvalg

A. Musikkutvalget. Årsberetning presentert av Tove Alm Lerstad.

B. Teknisk komite. Årsberetning presentert av Asbjørn Kjelsvik.

Sak 6. Økonomi

A. Regnskap. Regnskapet ble presentert av Steinar Myklebust. Voxing fikk i 2014
et overskudd på kr. 5 340.

Regnskapet ble godkjent.


B og C: Økonomiske betraktninger 2014 og budsjett for 2015.

​ Steinar Myklebust la frem forslag til driftsbudsjett for 2015. I forhold til
​ regnskapet for 2014 budsjetteres det med støtte fra Kristelig Studieråd
med kr. 10 000 og inntekter fra utlodning (langpauser) både vår og høst.
​ Det budsjetteres med driftsinntekter på kr. 99 000 og driftsutgifter med
kr. 91 000.Sak 7. Voxings profil

Heidi Goksøyr orienterte om visse deler av Voxings profil:

• Voxings hjemmeside: Er oppdatert blant annet med nytt internt passord. Frank Hansen gjør oppmerksom på at han står som eier av domenet Voxing.no. Dette bør overføres til Voxing.
• Voxings Facebook-side: Sølvi Røren oppfordrer kormedlemmene til å legge ut bilder fra Voxings konserter på Facebook-sidene.
• Plakater/billetter: Heidi ønsker at Voxings plakater skal ha en fast profil.

Sak 8. Program for 2015/2016

Judith innledet til samtale om Voxings program for de nærmeste årene. Det kom blant annet følgende innspill:

Frank Hansen: Ønsket at Voxing skulle delta på gudstjeneste ved starten av
Jazz-festivalen i Molde.

Sølvi Røren: Woorkshop i Stavanger med Stavanger Gospel og artister fra USA.

Sølvi Barstad: Korseminar med Solveig Håvik.

Ann Helen Hellevik: Tur til New Orleans. En komite kan nedsettes for å planlegge en
slik tur.

Tove Alm Lerstad: Oppfordret til at Voxing så langt fremover og hadde store planer.

Asbjørn Kjelsvik: Gospelfestival i Venezia.

Heidi Goksøyr: Vårkonsert med Elisabeth Andreasson.

John Sundklakk: Ny tur til Oslo.

Asbjørn Kjelsvik: Felles konsert/seminar med søsken-kor i Herøy.

John Sundklakk: Delta på gudstjenester kan gi rekruttering til Voxing.

Sølvi Røren: Skal vi ha øvingsweekend må kormedlemmene stille opp.

Frank Hansen m/flere: Vil gjerne ha konsert på Teaterfabrikken igjen. Disse når et
annet publikum enn kirkekonserter.Sak 9. Valg

A. Styremedlemmer.

Inger Monsen Myklebust og Tove Sperre har vært valgkomite, og presenterte forslaget til styremedlemmer:

Sølvi Røren
Sveinung Remøy
Merita Windsrygg (1. varamedlem)
Ann Helen Hellevik (2. varamedlem)

Årsmøtet sluttet seg til forslaget fra valgkomiteen. Styret konstituerer seg selv.

B. Andre valg:

• Finn Dyb Sandnes ble valgt til revisor.
• Musikkutvalget: Sølvi Røren går ut av utvalget. Audhild Haddal ble valgt som nytt medlem.

Sak 10. Rutiner ved opptak av nye medlemmer, prøvetid, oppfølging og
tilbakemelding.

Judith Blindheim innledet til saken. Basert på noen nyere erfaringer er det behov for noen rutiner knyttet til opptak av nye medlemmer i Voxing.

Tove Alm Lerstad refererte fra det som står i statuttene om dette.

John Sundklakk foreslo at det ble laget et velkomstskriv til nye kormedlemmer, med informasjon om prøvetid, forpliktelser etc.

Inger Monsen Myklebust foreslo at det ikke kreves kontingent av kormedlemmer som er i prøvetid.

Sølvi Røren stilte spørsmål om hvorfor noen nye kormedlemmer slutter etter kort tid.

Styret i Voxing vil følge opp saken.

Sak 11. Eventuelt

Møteleder Tove Alm Lerstad benyttet anledningen til å takke Judith Blindheim for vel utført arbeid som styreleder.

Fra Håvard Sveås ble det formidlet spørsmål om Voxing kunne delta på gudstjeneste i Indre Sula kirke søndag 15. mars kl. 11.00.

Årsmøtet hevet kl. 21.50.

Årsmøte 2010

Avvikla 09.02.2011

innkalling_til_rsm_te_i_voxing_09_02_11_jus.pdf
voxing_i_2011.pdf
_rsberetning_fra_musikkutvalget_i_voxing_2010.pdf
_rsmelding_for_voxing_i_2010.pdf

Årsmøte 2009 med sakspapir og protokoll

Var 17. februar 2010 kl 19:30

Innkalling_og_aarsrapporter_2009.doc Samla i Word-format

Innkalling_og_aarsrapporter_2009.pdf Samla i pdf-format

Innkalling-10.doc

Arsberetning_2009_Telefonkatalog_komitee.doc

Arsbetetning_2009_Teknisk_kommite.doc

Arsberetning__m.u.09_10.doc

Protokoll_fra_arsmote_i_Voxing_17_februar_2010.pdf

Referat for årsmøte 2008!

årsmøtereferat 27.02.09.pdf

Årsmøtepapir 2008

Her ligg alle papira Sjefen sende ut på epost. rsmtevoxing2009.zip

david.jpg
Voxing ynskjer å formidle den kristne bodskapen i ein frisk stil. Det meste vi syng er gospel, men vi meistrar godt andre stilar òg.
bilder/lydkjelleren gul firkant.jpg
SM_REGNSKAP2.JPG
haavard.jpg